Katie Trethewey, Soprano

Bach’s Christmas Oratorio
http://excathedra.co.uk/diary/